S T A T U T

ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO  „UNIA  PROFESORÓW  POLSKICH

przy  POLITECHNICE  LUBELSKIEJ

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Nazwa, siedziba Związku i teren działania

 

 1. Związek Zawodowy „Unia Profesorów Polskich” przy Politechnice Lubelskiej jest organizacją związkową o zasięgu regionalnym obejmujący teren miasta Lublina, zwaną dalej Związkiem
 2. Nazwa i znak graficzny Związku stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.
 3. Siedzibą władz Związku jest miasto Lublin.
 4. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Związek może również prowadzić działalność w polskich jednostkach organizacyjnych działających poza granicami kraju.

§ 2

Podmiotowy zakres działania Związku

 1. Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją zawodową pracowników zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej na stanowisku profesora lub adiunkta oraz posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, niezależnie od ich specjalizacji zawodowej, miejsca i formy świadczonej pracy, poglądów politycznych i religijnych, przynależności do innych związków zawodowych, stowarzyszeń twórczych lub jakichkolwiek innych organizacji, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Utrata pracy nie oznacza utraty członkowstwa Związku.
 2. Członkami Związku mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnione w innych szkołach wyższych Lublina zarówno państwowych jak i niepaństwowych, które wyrażą wolę przystąpienia do Związku.
 3. Prawo przynależności do Związku przysługuje pracownikom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę.
 4. Emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne, jeśli nie są członkami Związku mają prawo wstępować do Związku.

 

§ 3

Cele i zadania Związku

  1. Związek prowadzi działalność w zakresie obrony interesów pracowników nauki i szkolnictwa wyższego oraz ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
  2. Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowniczych członków Związku a w szczególności:

2.1.    ochrona interesów materialnych, socjalnych i zawodowych członków oraz ich rodzin,
2.2.    ochrona praw pracowniczych w zakresie pracy i płacy, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.3.    przeciwdziałanie zjawiskom degradacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

  1. Związek realizuje swoje cele przez:

3.1. podejmowanie działań w formie petycji, wystąpień, propozycji rozwiązań na rzecz poprawy życia pracowników zatrudnionych w szkolnictwie wyższym i nauce, skierowanych do organów administracji państwowej,

3.2.    reprezentowanie swoich członków wobec władz Politechniki Lubelskiej i innych uczelni miasta Lublina,        władz    i organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji społecznych.

3.3.    prowadzenie rokowań i zawieranie porozumień pomiędzy Związkiem
a Kierownictwem Politechniki lub Kierownictwem innych uczelni Lublina,

3.4.    udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,

3.5.    inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,

3.6.    informowanie członków o działalności Związku i podejmowanych inicjatywach w zakresie ochrony praw pracowniczych,

3.7.    współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego i kierownictwem Politechniki Lubelskiej oraz innych uczelni Lublina w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

3.8.    udzielanie pomocy materialnej członkom Związku w miarę istniejących możliwości i koniecznej potrzeby,

3.9.    inne zadania i cele wynikające z ustawy o związkach zawodowych w tym: negocjowanie i zawieranie z pracodawcami członków związku porozumień dotyczących praw i interesów pracowniczych członków Związku, prowadzenie i udział w kształtowaniu działalności socjalno-bytowej i tworzeniu warunków do wypoczynku, udział w opracowywaniu uregulowań wewnętrznych dotyczących warunków pracy i płacy, regulaminów pracy, zasad wynagradzania oraz świadczeń socjalno-bytowych i innych.

 

Rozdział II

Zasady nabywania i utraty członkowstwa.

Prawa i obowiązki członków Związku.

 

§ 4

Zasady nabywania członkowstwa

 

 1. Członkiem Związku może być każdy pracownik, o którym mowa w §2 niniejszego Statutu o ile wyrazi w deklaracji członkowskiej gotowość przystąpienia do Związku
  i przestrzegania postanowień Statutu i podporządkowania się uchwałom władz Związku.
 2. Członkowstwo Związku nabywa się na podstawie uchwały Zarządu zakładowej organizacji związkowej podjętej w oparciu o złożoną przez kandydata pisemną deklarację.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania do Zebrania Ogólnego Członków. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia.
 4. Uchwała Zebrania Ogólnego Członków jest ostateczna.

 

§ 5

Zasady utraty członkowstwa

 

  1. Utrata członkowstwa w Związku następuje na skutek:

1.1.    złożonej zarządowi pisemnej deklaracji wystąpienia ze Związku,

1.2.    skreślenia z rejestru członków Związku,

1.3.    wykluczenia ze Związku,

1.4.    zgonu członka Związku.

 1. Skreślenie z rejestru członków Związku następuje z powodu niezapłacenia składek przez członka Związku przez okres 6 lub 24 miesięcy w przypadku wyjazdu zagranicznego. Skreślenie następuje po upływie terminu 1 miesiąca wyznaczonego przez zarząd zakładowej organizacji związkowej w pisemnym upomnieniu dotyczącym uiszczenia zaległych składek członkowskich.

 

§ 6

Prawa i obowiązki Członków Zarządu

 

  1. Członkowie Związku mają prawo:

1.1.    uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

1.2.    wybierać i odwoływać na walnych zebraniach członków władz Zarządu,

1.3.    kandydować do władz Związku

1.4.    korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie naruszania ich przez zakład pracy lub administrację państwową lub samorządową. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku,

1.5.    korzystać w miarę istniejących możliwości z pomocy socjalnej, materialnej i prawnej Związku,

1.6.    oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i władz związkowych oraz wnioskować o odwołanie członków władz Związku zgodnie z postanowieniami Senatu,

1.7.    występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych,

1.8.    uzyskiwać bieżące informacje o wszelkich decyzjach i działaniach Związku,

1.9.    uczestniczyć w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące ich osób,

1.10.uczestniczyć w akcjach protestacyjnych i strajkowych.

  1. Członkowie Związku zobowiązani są:

2.1.    przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,

2.2.    uczestniczyć w życiu związkowym,

2.3.    uczestniczyć w plenarnych zebraniach związkowych w jednostkach organizacyjnych do których należą oraz w posiedzeniach władz związkowych do których zostali wybrani,

2.4.    przestrzegać solidarności związkowej wzajemnego poszanowania i pomocy,

2.5.    solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

 

 

Rozdział III

Władze Związku

 

§ 7

  1. Władzami Związku są:

1.1.    Walne Zebranie Członków

1.2.    Zarząd Związku

1.3.    Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 3 lata

  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

2.1.    uchwalenie zmian statutu,

2.2.    uchwalenie programu działania Związku,

2.3.    ustalenie wysokości składek członkowskich,

2.4.    wybór prezesa Zarządu Związku,

2.5.    wybór pozostałych członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,

2.6.    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

2.7.    uchwalanie budżetu,

2.8.    koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur Związku,

2.9.    nadawanie członkostwa honorowego Związku,

2.10.podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowiska w innych sprawach zgodnie ze statutem pozostawionych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

  1. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebrania Członków odbywa się raz na trzy lata. Posiedzenie zwołuje Zarząd Związku. Nadzwyczajne posiedzenia zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd Związku lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Związku albo na wniosek Komisji Rewizyjnej. Zarząd Związku jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
  2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Związku.
  3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. Uchwała o likwidacji Związku zapada kwalifikowaną większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
  4. Wszystkie uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1 członka obecnego na obradach przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie tajne.
  5. Zarząd Związku jest 5 osobowy. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Prezes Zarządu reprezentuje na zewnątrz Zarząd Związku, kieruje jego pracami, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez wszystkich członków Zarządu. Dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
  6. do kompetencji Zarządu należy:

8.1.    kierowanie bieżącą działalnością Związku zgodnie z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

8.2.    reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej i samorządowej a także wobec innych organów i instytucji,

8.3.    przygotowanie budżetu i sprawozdań z jego wykonania oraz sprawozdań z działalności Związku,

8.4.    podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

8.5.    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,

8.6.    podejmowanie czynności prawnych w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych jednoosobowo przez Prezesa zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 100 000 zł lub nabywania nieruchomości upoważnieni są dwaj członkowie zarządu w tym Prezes i wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków Związku na zawarcie tych czynności przez osoby upoważnione.

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku w zakresie działalności finansowej Zarządu Związku i zgodności jego działania z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

10.1.kontrolowanie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej w Związku zgodnie z obowiązującym prawem i Statutem,

10.2.kontrolowanie prawidłowości podejmowania oraz realizacji uchwał Związku zgodnie z obowiązującym prawem i Statutem,

10.3.informowanie Zarządu Związku o wynikach kontroli oraz stawianie wniosków związanych z wynikami kontroli,

10.4.kontrolowanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd w tym: bilansu, rachunku strat i zysków oraz realizacji planu i preliminarza,

10.5.wnioskowanie o zwołanie w trybie nadzwyczajnym Walnego Zebrania Członków.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami władz Zarządu tego samego szczebla.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej obowiązują takie same zasady postępowania jak członków odpowiednich władz Związku.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Związku

 

§ 8

 

  1. Struktura Związku ma charakter dwustopniowy, co oznacza, że:

1.1.         podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Zakładowa Organizacja Związkowa zrzeszająca co najmniej 10 pracowników w dowolnej jednostce organizacyjnej naukowo-dydaktycznej tj. uczelni na terenie miasta Lublina. Na dzień Zebrania Założycielskiego podstawową jednostką Związku jest organizacja Związkowa przy Politechnice Lubelskiej,

1.2.         Podstawowa Organizacja Związkowa tworzy w miarę potrzeb ogniwa związkowe w innych uczeniach Lublina,

1.3.         pośrednią jednostką organizacyjną Związku jest Okręgowa Organizacja Związkowa obejmująca ogniwa działające na terenie miasta Lublina. Podstawowa Organizacja Związkowa przy Politechnice Lubelskiej po powstaniu ogniw w innych uczelniach Lublina przekształcona zostanie w Okręgową Organizację Związkową uchwałą Walnego Zebrania Członków,

1.4.         do określenia struktury i kompetencji Okręgowej Organizacji Związkowej stosuje się odpowiednio uregulowania określone w § 8 Statutu,

1.5.         Władzami ogniwa są:

-  zebranie ogólne członków,

-  zarząd ogniwa.

 1. Związek i jego jednostki organizacyjne – Zakładowa Organizacja Związkowa i Okręgowa Organizacja Związkowa posiadają osobowość prawną.

 

Rozdział V

Zasady wyboru Władz Związkowych

 

§ 9

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na walnych zebraniach członków Związku w oparciu o następujące zasady:

  1. władze Związku są wybierane przez Walne Zebranie Członków,
  2. kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu dokonującym wyboru,
  3. nie ogranicza się liczby kandydatów,
  4. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  5. głosowanie jest tajne,
  6. wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby członków,
  7. przewodniczącego zebrania wybiera bezpośrednio walne zebranie członków,
  8. prezesa, członków zarządu i komisji rewizyjnej wybiera bezpośrednio walne zebranie członków organizacji danego szczebla,
  9. funkcji związkowych nie można łączyć:

a/  w zakładach pracy ze stanowiskiem kierownika zakładu pracy, jego zastępcy (rektora, prorektora,   
dziekana, prodziekana),

b/  z kierowniczą funkcją w organizacjach politycznych.

 1. odwołanie członka władz związkowych następuje na takich samych zasadach jak wybór,
 2. funkcją związkową jest funkcja członka zarządu w organizacji związkowej danego szczebla.

 

Rozdział VI

Fundusze i majątek Związku

 

§ 10

  1. Majątek związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, środki pieniężne i inne aktywa.
  2. Fundusz Związku tworzony jest:

2.1.    ze składek członkowskich,

2.2.    z wpłat członkowskich na fundusze celowe,

2.3.    darowizn, zapisów i dotacji.

 1. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Związku.
 2. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie dochody i wydatki będące  w dyspozycji organizacji danego szczebla Związku.
 3. Budżet Związku jest uchwalany na okres jednego roku.
 4. Budżet Związku k jest jawny a jego realizacja musi być częścią sprawozdania z działalności Związku.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 11

 1. Związek Zawodowy „Unia Profesorów Polskich” przy politechnice Lubelskiej posiada osobowość prawną.
 2. Odłączenie się jednostki organizacyjnej Związku powoduje wykreślenie organizacji z odpowiedniego rejestru i utratę prawa do używania nazwy i znaku „Unia Profesorów Polskich”.
 3. Po uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Związku Zarząd powołuje komisję likwidacyjną, która ustala cele na które przeznaczy się majątek Związku.
 4. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja sporządza sprawozdanie, które składa w Sądzie Rejestrowym.
 5. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Lublinie.