Historia Koła Naukowego MECHATRONIK PDF

Dnia 26 stycznia 2006 roku odbyło się zebranie Koła Naukowego „Mechatronik” przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Spotkanie o charakterze formalnym odbyło się w laboratorium maszyn elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, sala nr 112.W zebraniu uczestniczyło 14-nastu studentów Wydziału EiI w tym siedmiu nowych członków.

Zgodnie z obowiązującym statutem odbyło się głosowanie, które wyłoniło nowy zarząd w składzie:

• Prezes Koła: Joanna Michałowska - studentka IV roku kierunku Elektrotechnika WEiI
• V-ce Prezes: Michał Marcinek - student IV roku kierunku Elektrotechnika WEiI
• Sekretarz: Rafał Miękina - student IV roku kierunku Elektrotechnika WEiI


I Mikołajkowe Forum Studenckich Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej

Dnia 1 grudnia 2005 roku o godzinie 18 w Sali Dużej budynku Stołówki Politechniki Lubelskiej odbyło się Mikołajkowe Forum Kół Naukowych pt. „Praca Kół Naukowych na rzecz Politechniki Lubelskiej”. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe „MECHATRONIK” działające przy Katedrze Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Władz Uczelni i Wydziałów, Opiekunowie Kół, zaproszeni Goście oraz Studenci.

Po oficjalnych powitaniach głos zabrał J.M. Rektor Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, który docenił prężną działalność Kół Naukowych i ich zaangażowanie w rozwój naszej Uczelni. Wyraził nadzieję, że są one źródłem z którego wywodzić się będą przyszłe kadry naukowe Politechniki Lubelskiej.

Ponadto na temat pracy naukowej studentów wypowiadał się Pan Rektor Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk. Podkreślił celowość organizowania spotkań i zaangażowania Kół Naukowych w pracach dla Uczelni.

Następnie wystąpiła opiekun wszystkich Kół działających na Uczelni Pani Prof. dr hab. inż. Ewa Bojar. Przedstawiła możliwości podejmowania nauki przez studentów na uczelniach poza granicami Polski.

Głos zabrał również Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich Prof. dr hab. inż. Czesław Karwat, który podkreślił konieczność wykonywania pracy naukowej przez Koła dla dobra całego naszego środowiska.

Forum Kół Naukowych prowadziły prezes Koła Naukowego „MECHATRONIK” Beata Mochniej wraz z Katarzyną Frąckiewicz.

W dalszej części spotkania studenci z poszczególnych Kół Naukowych wygłosili komunikaty dotyczące badań oraz przedstawili tematykę prac, którą mogą wykonywać na rzecz naszej Uczelni.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki reprezentowały Koła Naukowe: Elektroników "MICROCHIP", Elektryków "Napęd i Automatyka", Elektryków Oświetleniowców "LUMEN", Informatyki "PENTAGON", Optoelektroniki "FOTON", Koło SEP i Sekcja Studencka SEP, Technologie Informatyczne w Elektroenergetyce, Materiałoznawstwa Elektrycznego i Techniki Wysokich Napięć „MELION”, „Sonda”, i „MECHATRONIK”.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele Koła Naukowego Inżynierii Środowiska działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Swoją działalność zaprezentowali studenci z Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej pracujący w Kołach Naukowych: Konstrukcji Mostowych i Drogowych, Budownictwa i Architektury Współczesnej "ABIK", Studentów Architektury MIR.

Studenci Wydziału Mechanicznego omówili swoje osiągnięcia dokonane w ramach Kół Naukowych: Inżynierii Materiałowej, "KOMPLAST", Podstaw Inżynierii Produkcji, Procesów Polimerowych, Samochodziarzy.

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki reprezentowało Koło Naukowe Menedżerów.

Po wygłoszeniu komunikatów odbyła się część artystyczna w wykonaniu studenckiego kabaretu „Pomimochodem”, który w swoim programie zaprezentował skecze nagrodzone przez zebranych gromkimi brawami.

Mikołajkowe Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej odbyło się dzięki życzliwości Władz Uczelni oraz sponsorów: J.M. Rektora Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Telewizji Kablowej Świdnik.

Dziękujemy za pomoc - studenci z Koła Naukowego „MECHATRONIK”.

Opracowali:

Joanna Michałowska
Wojciech Zieliński

Fotografie:

Wojciech Zieliński\SAF


Dnia 14 stycznia 2005 roku odbyło się zebranie Koła Naukowego „Mechatronik” przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Spotkanie o charakterze formalnym odbyło się w laboratorium maszyn elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, sala nr 112. W zebraniu uczestniczyło 14-nastu studentów Wydziału EiI. Osoby te podjęły decyzję o utworzeniu Koła Naukowego i utworzyły grupę założycielską. W trakcie spotkania przedstawiono do dyskusji projekt statutu Koła, powołano Zarząd Koła oraz ustalono wstępnie podstawowe wytyczne odnośnie działalności Koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano zarząd w składzie:

• Prezes Koła: Mochniej Beata - studentka III roku kierunku Informatyka WEiI
• V-ce Prezes: Gorgol Tomasz - student IV roku kierunku Elektrotechnika WEiI
• Sekretarz: Muciek Michał - student IV roku kierunku Elektrotechnika WEiI

Obecni na zebraniu założycielskim członkowie Koła zgłosili następujące projekty działań Koła:

• Nawiązanie współpracy z kołami naukowymi o podobnym profilu naukowym w kraju i zagranicą.
• Organizację wykładów i seminariów dla środowiska studenckiego Politechniki Lubelskiej propagujących tematykę zgodną z pracami Koła.
• Nawiązanie kontaktów z firmami produkującymi, wdrażającymi i eksploatatującymi urządzenia
• Udział w badaniach naukowych Katedry Maszyn Elektrycznych
• Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych w celu prezentacji osiągniętych wyników badań i pogłębienia zainteresowań członków.

Na zebraniu założycielskim wstępnie ustalono terminy spotkań członków koła, przedyskutowano sposoby finansowania działalności Koła oraz ustalono kryteria przyjmowania nowych członków.

Opiekunem Koła Naukowego „Mechatronik” został: Dr inż. Włodzimierz Zieliński

 

Szukaj

liczba wejść

Odsłon : 16566

Na luzie

Kto wygra ligę mistrzów w sezonie 2012/2013